VB Senior night ceremony (1 of 27)VB Senior night ceremony (3 of 27)VB Senior night ceremony (2 of 27)VB Senior night ceremony (4 of 27)VB Senior night ceremony (5 of 27)VB Senior night ceremony (6 of 27)VB Senior night ceremony (7 of 27)VB Senior night ceremony (8 of 27)VB Senior night ceremony (9 of 27)VB Senior night ceremony (10 of 27)VB Senior night ceremony (11 of 27)VB Senior night ceremony (12 of 27)VB Senior night ceremony (13 of 27)VB Senior night ceremony (14 of 27)VB Senior night ceremony (15 of 27)VB Senior night ceremony (16 of 27)VB Senior night ceremony (17 of 27)VB Senior night ceremony (18 of 27)VB Senior night ceremony (19 of 27)VB Senior night ceremony (20 of 27)